Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mielcu, im. Władysława Szafera
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Mielec, dn. 21.11.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


I.         Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:


Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Kilińskiego 37 tel.17 77 33 020.


II.        Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Mielcu. Wymiar czasu pracy: pełny

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.


III.      Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

1)ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

2)ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,

3)umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

4)znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości – Vulcan, Płatnik, Budżet JST

5)umiejętność obsługi komputera,

6)cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Wskazanie zakresu zadań na stanowisku głównego  księgowego:

 1. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych szkoły,
 2. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym odsługiwanej jednostki,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 4. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,
 5. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z dyrektorem,
 6. sporządzanie sprawozdania SIO i GUS w zakresie dotyczącym w/w stanowiska,
 7. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w szkole,
 9. naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 10. sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego i do ZUS,
 11. współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacyjnych środków rzeczowych, wycena spisanych składników majątkowych i ustaleni różnic inwentaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczenie,
 12. sporządzanie ewidencji podatku Vat,
 13. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora SP-1 w Mielcu.

 IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo.
 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

We wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mielcu,                            w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Kandydaci do objęcia stanowiska gł. księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mielcu są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

1) List motywacyjny;

2) Życiorys – curriculum vitae;

3) Kserokopia dowodu osobistego;

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;

6) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.

9)   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2017 poz. 1930).

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 - 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w SP-1 w Mielcu”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu  w sekretariacie szkoły w terminie do 6 grudnia 2017 rdo godziny 14:00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do  SP-1 w Mielcu.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP sp1.mielec.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  SP1 w Mielcu.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

 data wytworzenia2017-11-21
data udostępnienia2017-11-21
sporządzone przez
opublikowane przezMarek Paprocki
ilość odwiedzin262
rejestr zmianzobacz »
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mielcu, im. Władysława Szafera, Kilińskiego 37, 39-300 Mielec, tel.: 17 773 30 20, fax: , sp1@miasto.mielec.pl, www.sp1.mielec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasza szkoła
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@